Gaelic Medium Primary Teacher, e-Sgoil

Favourite Comhairle nan Eilean Siar
Ref no: CNS00865
Closes: Monday, 31st July 2017
Published: Thursday, 13th July 2017
Location: e-Sgoil, 44 Francis Street, Stornoway, Isle of Lewis
Salary: £26,895 - £35,763 per year
Hours: 35.00 hours per week
Contract Type: Permanent
Position Type: Full Time
Organisation: Comhairle nan Eilean Siar
Category: Education
Sub-category: Pupil Support

Job Description

’S e iomairt-ionnsachaidh air loidhne nàiseanta a th’ ann an e-Sgoil, stèidhichte ann an Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais, a tha ag amas air co-ionannachd ann an roghainnean curraicealach ann an sgoiltean. Chaidh e a chruthachadh cuideachd mar aithneachadh air mar a bhios daoine òga a’ fuireach agus ag ionnsachadh an latha an-diugh. An dèidh coinneamh aghaidh ri aghaidh an toiseach a leigeas dha sgoilearan agus luchd-teagaisg eòlas a chur air a chèile, thèid a’ mhòr-chuid den teagasg a dhèanamh tro Vscene, inneal co-labhairt bhideo eadar-ghnìomhach. Gheibhear na h-innealan-teagaisg eile tro Glow. Thathar a’ toirt seachad trèanadh agus taic-teicnigeach dhan luchd-teagaisg. e-Sgoil, based in Stornoway, Isle of Lewis, is a national on-line learning initiative geared to promoting equity in curricular choice in schools. It is also a response to the rapid change in the way our young people live and learn. After an initial face-to-face meeting which enables pupils and teachers to get to know each other, most of the teaching takes place through Vscene, an interactive, video-conferencing facility. The other teaching tools and resources required are available through the Glow suite. Training and technical back-up is provided for all staff.

Requirements

A thuilleadh air a bhith clàraichte aig Comhairle Choitcheann Luchd-Teagaisg na h-Alba (GTC), feumaidh ceum/diploma freagarrach a bhith aig an tagraiche soirbheachail. The successful candidate must have an appropriate degree / diploma and GTC Scotland Registration. Salary for the above post will be in accordance with current regulations plus £2,048 Distant Islands Allowance.

Job Location