Skip to main content
Ref no:
CNS04520
Published:
29/02/2024
Closes:
18/03/2024
Location:
Sir Edward Scott School West Tarbert Isle of Harris, HS3 3BG
Salary:
£23,538 - £24,471 per year pro rata
Contract Type:
Permanent
Position Type:
Part Time
Hours:
32.5 hours per week

Advert

Nursery Key Worker, Unqualified, Gàidhlig, Sgoil Araich an Tairbeairt (4979)

32.5 hours per week term time, permanent

£20,675 to £21,495 per annum, including Distant Islands Allowance

Sireadh neach airson 32.5 uair san t-seachdain, tro theirm na sgoile. Ag obair tro mheadhan na Gàidhlig, cumaidh sibh taic ricuraicealam a tha stiùireadh ionnsachadh is leasachadh chloinne sanfharsaingeachd, agus a’ cur air dòigh seiseanan cluiche a’ toirt aire dodh’fheumalachdan gach pàiste.

Feumaidh eòlas dearbhte a bhith agaibh ann an cùram chloinne agobair le clann bheaga agus an teaghlaichean ann an suidheachadh tràthbhliadhnachan agus a bhith deònach obrachadh a chum teisteanas a tha acoileanadh iarrtasan Comhairle Seirbheisean Sòisealachd na h-Alba airsonluchd-obrach.

Tha comas labhairt agus leughaidh Gàidhlig riatanach.

Required for 32.5 hours per week, term time. Through the medium of Gaelic, you will with support plan a curriculum which supports and guides children’s all round learning and development, and plan and organise the play session taking into account the needs of every child.

You must have proven childcare experience working with young children and their families in an early years setting and a willingness to work toward a qualification that meets the Scottish Social Services Council’s requirements for Practitioners.

The ability to speak and read Gaelic is essential.

Appointment to the post will be on the first point of the grade.

Please see attached 'Job Description & Person Specification ' for further information.

  • Disability Confident Employer - Employer
  • Scottish Living Wage