Skip to main content
Ref no:
CNS02837
Published:
20/1/2022
Closes:
7/2/2022
Location:
Comhairle nan Eilean Siar, Council Offices, Castlebay, Isle of Barra, HS9 5UH
Salary:
£7,004 - £7,358 per year
Contract Type:
Permanent
Position Type:
Term Time Part Time
Hours:
13.5 hours per week

This position has expired.

Job Description

Ga sireadh airson 13.5 uair a thìde gach seachdain (tro teirm sgoile), air bunait seasmhach, tha an dreuchd seo a’ cumail taic ri sgoiltean/ro-sgoile agus suidhichidhean foghlaim eile do chlann agus daoin’ òga le feuman taic a bharrachd (ASN) agus ann an clasaichean FMG.

Tha dleastanasan a gabhail a-steach: obair ann an clasaichean mòr-chuid, a’ cuideachadh an neach-teagaisg le taic do sgoilearan fa leth no buidhnean de sgoilearan le obair clas agus cothrom fhaighinn air a’ churraicealam; sùil a chumail air clann aig amannan-cluiche agus aig amannan bidhe; a’ cuideachadh le clann agus daoin’ òga aig a bheil duilgheadasan giùlain.

Required for 13.5 hours per week (term time), on a permanent basis, this post provides support in schools/pre-schools and other education settings for children and young people with additional support needs (ASN) and within GME class groups.

Duties include: working in mainstream classes, assisting the teacher to support specific pupils or groups of pupils with classroom routines and accessing the curriculum; supervision of children at intervals and lunch breaks; assisting in the management of children and young people with behavioural difficulties.

 

Requirements

Bu chòir gum biodh Teisteanas Ìre Nàiseanta 4/ Ìre Choitcheann 4 no co-ionnan agaibh agus/no dearbhadh gu bheil tuigsinn agaibh air Beurla, Gàidhlig agus Àireamhachd.

Feumaidh eòlas a bhith agaibh air obair le clann ann an suidheachadh cùraim agus taic, mar phàrant no ann suidheachadh saor-thoileach no proifeasanta; tuigse a bhith agaibh air feumalachdan bunaiteach chloinne; comas co-obrachaidh le daoin’ eile agus gu h-èifeachdach mar phàirt de sgioba; a bhith foighidneach agus subailte, fosgailte agus cùramach nur dòigh.

Tha fileantachd sa Ghàidhlig riatanach.

Tha tuarastal na dreuchda a gabhail a-steach Cuibhreann Eileanan Iomallach. Thèid an dreuchd a shuidheachadh aig a’ chiad puing a rèir rang.

You should be educated to National 4/Standard Grade 4 level or equivalent and/or have a demonstrable understanding of English, Gaelic and Arithmetic.

You must have: experience of working with children in a caring and supportive environment either as a parent or in a voluntary or professional capacity; an understanding of the basic needs of children; the ability to co-operate with others and work effectively as a member of a team; patient with a flexible, open and caring approach.

Fluency in Gaelic is essential.

Salary for the above post is inclusive of Distant Islands Allowance.  Appointment to the post will be on the first point of grade.

Job Attachments