Skip to main content
Ref no:
HGH15785
Published:
13/02/2024
Closes:
26/02/2024
Location:
Plockton Primary School Innes Street Plockton, IV52 8TW
Salary:
£15,995 - £17,606 per year
Contract Type:
Temporary
Position Type:
Part Time
Hours:
27.5 hours per week

Job Description

Tiotal Dreuchd: Neach-cuideachaidh Taic Sgoilearan 1
Àite:                     Bun-Sgoil Am Ploc
Uairean:             27.5 san t-seachdain
Ùine:                    Sealach (27 an t-Ògmhios 2024)
Tuarastal:          £15,995 - £17,606 sa bhliadhna


San àbhaist, bidh an tuarastal aig a’ chiad ìre den bhann.


Feumaidh tagraichean a’ Ghàidhlig a bhruidhinn.


Tha an dreuchd seo fo-riochdaichte am measg fhireannach. Thathar a’ brosnachadh thagraidhean bho fhireannaich.

Neach Fiosrachaidh: Jo Scott-Moncrieff Fòn: 01599 530800

Adhbhar Dreuchd: Taic a thoirt do ionnsachadh is teagasg taobh a-staigh a’ churraicealaim agus do leasachadh pearsanta sgoilearan le feumalachdan taic a bharrachd.

Cuiribh a-steach TAGRADH AIR-LOIDHNE.
ong>


Ma tha feum agaibh air cuideachadh gus foirm tagraidh a lìonadh, cuiribh fios gu employ.ability@highland.gov.uk a’ comharrachadh airson aire Kim/Fiona.
’S e fastaiche Co-ionannachd Chothroman a th’ ann an Comhairle na Gàidhealtachd le dealas do bhith a’ leasachadh iomadachd a feachd-obrach. Tha sinn a’ cur fàilte air iarrtasan bho dhaoine bho gach cùl-raon, a’ riochdachadh nan coimhearsnachdan a bhios sinn a’ frithealadh. Tha sinn a’ cur air adhart iomadachd, ion-ghabhaltas agus sunnd taobh a-staigh an àite-obrach. Mar fhastaiche a tha misneachail a thaobh ciorraim, tha sinn a’ toirt barantas gun toir sinn agallamh do gach tagraiche ciorramach a bhios a’ coinneachadh nan slatan-tomhais riatanach as lugha airson na dreuchd.


Mar as trice ’s ann tro phost-d a thèid fios a chur gu tagraichean air a’ gheàrr-liosta, mura h-eilear ag innse a chaochladh. Cumaibh sùil air ur puist-d, agus air a’ phasgan sgudail.

 

Post Title:   Pupil Support Assistant 1 - Gaelic
Location:     Plockton Primary School
Hours:          27.5 hours per week
Duration:    Fixed Term (27 June 2024)
Salary:         £15,995 - £17,606 p.a.


Salary placing will normally be at the first point of the scale.


Applications from Gaelic speakers are essential.


Contact Person: Jo Scott-Moncrieff Tel: 01599 530800


Job Purpose: To support learning and teaching within the curriculum and the personal development of pupils with additional support needs.


Please APPLY ONLINE. 

If you require assistance to complete an application form please email employ.ability@highland.gov.ukand mark for attention of Kim/Fiona.

The Highland Council understands that diversity fosters creativity and innovation. We are committed to equality of opportunity, and being fair and inclusive. We welcome applications from people from all backgrounds, representative of the communities we serve and particularly encourage applications from candidates who are likely to be under-represented in our workforce.

Shortlisted applicants will normally be contacted by email, unless otherwise stated. Please check your emails regularly, including your junk/spam folder.

Requirements

- Mus tèid dreuchd a dhearbhadh, feumaidh tagraichean soirbheachail ballrachd a ghabhail ann an Sgeama Dìona nam Buidhnean So-leònte.

- Prior to confirming appointment, we will require successful candidates to become members of the Protecting Vulnerable Groups (PVG) Scheme.

  • Disability Confident Employer - Leader
  • Armed Forces Covenant Gold.png
  • Happy to Talk Flexible Working
  • Equally Safe at Work - Development
  • Scottish Living Wage